REGULAMIN

Niepublicznego Przedszkola ”DELFINEK”

            z Oddziałem Integracyjnym
                     
DELFINEK
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
• Przedszkolu – Niepubliczne Przedszkole językowo- muzyczne DELFINEK,
32-864 Gnojnik 61 l,
• Siedzibie Przedszkola – 32-864 Gnojnik 611,
• Dziecku – dziecko uczęszczające do Przedszkola,
• Umowie – umowa o świadczenie usługi opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej zawarta między
Rodzicami/Opiekunami prawnymi Dziecka, a Właścicielem przedszkola,
• Rodzic – oznacza rodzica Dziecka lub innego opiekuna prawnego.

2. Przedszkole „Delfinek” zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój swoim wychowankom.
Przedszkole przygotowuje dzieci do nauki w szkole. Każde dziecko jest
traktowane indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane
i szczęśliwe. Uczymy osiągać sukcesy i radzić sobie z niepowodzeniami.

3. Głównym zadaniem Przedszkola jest:
– sprawowanie opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem wychowanków,
zapewnienie opieki wychowawczej;
– wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
– kształtowanie właściwej hierarchii wartości i poczucia tożsamości dziecka
z wzorami i normami postępowania oraz uczenie odpowiedzialności za własne zachowanie; – sprawowanie
opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych, możliwości przedszkola i potrzeb
środowiska lokalnego;
– pielęgnowanie tradycji i wartości rodzinnych;
– wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej
rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej;
– zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, przygotowywanie do efektywnego
korzystania z nauki szkolnej;
– współdziałanie z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki szkolnej;- umożliwienie dzieciom rozwój zdolności i zainteresowań poprzez udział w zajęciach dodatkowych, takich jak: nauka języka obcego, taniec, plastyka, inne zajęcia twórcze. Przedszkole spełnia zadania opiekuńcze dostosowane do wieku dziecka i potrzeb środowiska, uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny
w przedszkolach.
Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, które mają na celu:
– poznawanie kraju, miast, regionu, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i kultury i historii;
– zdobywanie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
– wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;
– upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody.
W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomoc psychologiczną i pedagogiczną polegającą m.in. na:
• rozpoznawaniu możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka;
• rozpoznawaniu przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
• organizowaniu różnorodnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
• wspieraniu dziecka uzdolnionego;
• wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
• pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie
zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym, porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
• Przedszkole, na życzenie rodziców, organizuje pomoc logopedyczną. Zajęcia w
zakresie terapii logopedycznej są odpłatne. Objęcie dziecka zajęciami
specjalistycznymi oraz terapeutycznymi wymaga zgody rodziców.
4) Przedszkole jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:30 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
5) Przedszkole daje możliwość pozostawienia dziecka po godzinach wskazanych w punkcie 4, po uprzednim uzgodnieniu z personelem oraz za dodatkową opłatą wskazaną w Umowie.
6) Dziecko może przebywać w Przedszkolu nie dłużej niż 10h dziennie.
7) Zapisy do Przedszkola prowadzone są przez cały rok.