Niepubliczne Przedszkole ”Delfinek”

          z Oddziałem Integracyjnym

 

Nasza przedszkole jest miejscem wspomagającym rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest to miejsce, gdzie każde  dziecko znajduje bezpieczeństwo, opiekę i edukację w mniejszej liczebnie grupie niż w innych placówkach.

Dziećmi z pełnym zaangażowaniem zajmuje się wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Pracę nauczycieli wspomagają logopeda, psycholog, pedagog . Realizowane są zajęcia z  Integracji Sensorycznej.

Naszymi priorytetami jest: wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka, pomaganie rodzinie w wychowaniu, w przygotowaniu dzieci do nauki w szkole, udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyrabianie u dzieci cech charakteru optymistycznego wychowanka.

Uczestniczymy w  wewnętrznych programach i projektach : ”Zdrowe jedzenie”, ”Czysty Przedszkolak to zdrowy Przedszkolak”. Podtrzymujemy poczucie tożsamości narodowej, religijnej, etnicznej i językowej. Głównym celem jest dbałość o rozwój emocjonalny dziecka poprzez zaspokajanie jego podstawowych potrzeb: bezpieczeństwa, kontaktu z ludźmi, potrzebę zabawy.

Staramy się, aby na terenie naszego przedszkola dzieci  stanowiły wspólnotę, umożliwiając każdemu z nich sukces w dalszej edukacji, zgodnie z jego możliwościami i wrodzonym potencjałem.

W przedszkolu nieodpłatnie proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe: religię, muzykę,taniec ludowy, logopedię.
Dla dzieci potrzebujących wsparcia i pomocy  prowadzone jest  Wczesne Wspomaganie Rozwoju oraz terapia psychologiczna.

 

Metody pracy wykorzystywane podczas zajęć

w naszym przedszkolu

Pracując z dziećmi staramy się przeplatać zajęcia, wprowadzając poszczególne elementy pedagogiki M. Montessori oraz Weroniki Sherborne.

Pedagogika Marii Montessori daje dziecku szansę wszechstronnego rozwoju: fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego; wspiera jego spontaniczną i twórczą aktywność.

Cele pedagogiki Montessori
Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

Cele te są realizowane poprzez pomoc dziecku w ;

  • rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły,
  • wypracowaniu szacunku do porządku i do pracy,
  • wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,
  • osiąganiu długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem,
  • wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie,
  • uniezależnieniu od nagrody,
  • formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez rywalizacji,
  • szacunku dla pracy innych,
  • rozwijaniu indywidualnych uzdolnień i umiejętności współpracy,
  • osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej z dziecięcego posłuszeństwa.

Metoda Weroniki Sherborne:

Podstawowe założenia metody to rozwijanie przez ruch:

-świadomości własnego ciała i usprawnienia ruchowego,

-świadomość przestrzeni i działania w niej,

-dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.

Zatem metoda W. Sherborne daje możliwość:

– wytworzenia pozytywnych więzi między dzieckiem a rodzicem, oraz między samymi dziećmi (zajęcia odbywają się w parach rodzic-dziecko lub dziecko-dziecko np. starsze i młodsze, bardziej sprawne i mniej sprawne ruchowo)

– przestrzegania zasad, reguł panujących na zajęciach;

– kształtowania umiejętności odczuwania przyjemności z ciszy i relaksu;

– rozładowania napięć z całego dnia pracy, poprzez zabawę i związane z tym pozytywne emocje,

– uświadomienia rodzicom, opiekunom roli ruchu oraz wspólnej zabawy dla umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych przez ich dzieci;

– utrwalania części ciała oraz stronności;

– wykształcenia umiejętności naśladownictwa;

– kształtowania umiejętności nawiązywania kontaktów interpersonalnych

– kształtowania umiejętności wspólnego bawienia się;

– kształtowania orientacji w schemacie swego ciała oraz w przestrzeni;

– poznawania, nazywania, identyfikowania części ciała;

– motywowania do  komunikowania się;

Mamy nadzieje, że wprowadzone przez Nas – wychowawców elementy poszczególnych pedagogik przyniosą efekty w dalszym rozwoju dzieci.

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały

świat”

J.Korczak

Nasze Niepubliczne Przedszkole „Delfinek” powstało z myślą o rodzicach, dla których priorytetem jest zapewnienie dziecku opieki, wszechstronnej edukacji i rozwoju na najwyższym poziomie oraz bezpiecznej i mądrej zabawy pod okiem profesjonalnej kadry.

Pragniemy, by w naszym przedszkolu dzieci miały możliwość indywidualnego i wielokierunkowego rozwoju, a zdobywając wiedzę i nowe umiejętności świetnie się przy tym bawiły.

Dokładamy wszelkich starań, by „Delfinek” był miejscem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom oraz pełnym atrakcji , które wspólnie odkrywamy .

Dobro dziecka jest dla nas najważniejsze, dlatego każdy przedszkolak jest traktowany indywidualnie i podmiotowo. Zapewniamy przy tym aktywności twórcze i edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.

Naszym celem jest przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów na dalszych etapach edukacji oraz wzbudzanie kreatywności i aktywności.

Serdecznie życzymy sobie i Państwu współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i szacunku, a dzieciom, by z naszej współpracy czerpały jak najwięcej korzyści i radości.