Podstawa programowa w Naszym przedszkolu jest oparta na podręcznikach z cyklu ” Tropiciele”.

tropiciele         tropiciele3latek2tropiciele-material-muztropiciele-trzylatki-muzykaTrop-34-kartyTrop-34-ksiegaTrop-34-wyprawkawielkie-pomoce1

 

Najlepsze przygotowanie do nauki czytania i pisania

Program wychowawczy w formie bajek i opowiadań pomaga maluchom radzić sobie z emocjami, poznawać normy zachowania. Scenariusze ze wskazówkami przygotowane przez psychologa ułatwiają rozmowy na trudne tematy. Zając Tup – maskotka, a także bohater opowiadań i kart pracy – towarzyszy dzieciom, pomagając im odnaleźć się w nowym miejscu i nowej grupie.

 • Modelowa współpraca z rodzicami

  W ramach programu dzieci dostają w prezencie zajączki, a rodzice – poradniki. Każdy poradnik zawiera 10 artykułów o rozwoju dziecka i wskazówki, jak sobie radzić z zachowaniami dzieci. Przygotowany przez profesjonalistów, jest wsparciem dla nauczyciela i rodziców we wspólnym działaniu dla dobra dziecka.

  Magiczne Pudełko – dodatkowa pomoc

  Poznawanie świata wszystkimi zmysłami! Proponujemy wiele pomysłów na zabawy, które wykorzystują naturalną ciekawość dzieci. Magiczne Pudełko jest proste w użyciu, zawiera przedmioty o różnych fakturach i wielkościach. Takie zajęcia zawierają element niespodzianki i wzbudzają zachwyt maluchów

  Dzieci poznają świat tak, jak lubią

  Przez różnorodne ćwiczenia i zabawy dzieci stopniowo nabywają umiejętności, które ułatwią im kiedyś naukę czytania, pisania i matematyki. Materiał ułożony zgodnie z zasadą stopniowania trudności dopasowaliśmy idealnie do wieku dziecka. Duży format kart dla najmłodszych ułatwia im wykonanie ćwiczeń. Przygotowanie do nauki czytania i pisania. Z Księgą ZwierzątKsięgą Zawodów dzieci ćwiczą spostrzegawczość, szukają różnic i podobieństw, opowiadają o ilustracjach. Niekiedy po raz pierwszy obcują z własną piękną książką.

  Profesjonalne zajęcia

  Duży wybór pomocy dydaktycznych oraz komplet materiałów metodycznych przygotowanych przez specjalistów – to gwarantuje najwyższą jakość edukacji. Dzieci są zadowolone z ciekawie prowadzonych zajęć, chętnie w nich uczestniczą i dłużej mogą skupić uwagę.

  PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA

  PRZEDSZKOLNEGO

  W dniu 23.12.2008 wyszło Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
  (rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17).

  Poniżej zamieszczamy treść załącznika dotyczącego nauczania w przedszkolach:

  PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

  Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
  Celem wychowania przedszkolnego jest:
  1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
  7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8.) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
  Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.
  W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.
  Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:
  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;
  2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;
  3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach Syciowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;
  4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;
  5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.
  2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
  WdraSanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby;
  2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie;
  3) samodzielnie korzysta z toalety;
  4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież;
  5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.
  3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
  2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;
  3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
  4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach.
  4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i
  obserwowanych zmianach);
  2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;
  3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się możą zdarzyć.
  5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
  2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i zastrzyki są konieczne;
  3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
  4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
  6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić;
  2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu;
  3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich;
  4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości);
  5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie.
  7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;
  2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską).
  8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
  2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;
  3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem;
  4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej.
  9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu;
  2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
  3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz).
  10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy;
  2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania;
  3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich.
  11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę;
  2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie padał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości.
  12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) wymienia rośliny i zwierzęta Syjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie;
  2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność);
  3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę.
  13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;
  2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;
  3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi;
  4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów;
  5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą;
  6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.
  14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki;
  2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;
  3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania;
  4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;
  5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;
  6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej;
  7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.
  15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
  Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
  1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują;
  2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka;
  3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa;
  4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej;
  5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.
  Zalecane warunki i sposób realizacji.
  W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:
  1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

  Zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

  Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc:
  1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
  2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
  3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, współpracując w tym zakresie z rodzicami.
  W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
  1) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;
  2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
  3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci.