Przejdź do strony Przedszkola

Dokumenty

Karta-zapisu-dziecka

STATUT

NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „DELFINEK” W GNOJNIKU

 

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oraz sposób ich realizacji zwanej w dalszej treści „Żłobkiem”, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek DELFINEK.
 2. Podmiotem prowadzącym żłobek jest: Sylwia Sikora prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Sylwia Sikora Centrum Terapii Delfin Niepubliczny Żłobek DELFINEK Niepubliczne Przedszkole DELFINEK z Oddziałem Integracyjnym Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny, posługująca się skrótem Sylwia Sikora Centrum Terapii Delfin Niepubliczny Żłobek DELFINEK Niepubliczne Przedszkole DELFINEK , NIP: 869-189-01-00)
 3. Siedziba Żłobka znajduje się pod adresem: 32-864 Gnojnik, Gnojnik 611.
 4. Żłobek został utworzony w ramach projektu pn. „Żłobek przyjazny dzieciom DELFINEK”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 6.4 – „Infrastruktura opieki nad dziećmi do lat 3”.
 5. Żłobek „DELFINEK” zwany dalej „Żłobkiem” jest żłobkiem niepublicznym wpisanym do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Wójta Gminy Gnojnik pod numerem 1/ż/2014.
 • 2

FORMA PRAWNA

Niepubliczny Żłobek DELFINEK w Gnojniku działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. nr 45 poz. 235 ze zm.);
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. nr 69 poz. 368 ze zm.);
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. nr 69 poz. 367 ze zm.);
 4. Wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Gnojnik;
 5. Regulaminu Żłobka;
 6. Niniejszego Statutu;
 7. Innych przepisów prawa

 

 • 3

DEFINICJE

Ilekroć w Statucie jest mowa o:

 • Żłobku – rozumie się przez to Niepubliczny Żłobek „DELFINEK” siedziba: 32-864 Gnojnik 611;
 • Siedzibie Żłobka – rozumie się przez to adres 32-864 Gnojnik, Gnojnik 611 ;
 • Dziecku – rozumie się przez to dziecko uczęszczające do Żłobka
 • Umowie – rozumie się przez to umowę o świadczenie opieki żłobkowej zawartą pomiędzy rodzicami Dziecka a Prowadzącym Żłobek;
 • Czesnym – rozumie się przez to miesięczną opłatę stałą ponoszoną przez Rodziców/Opiekunów;
 • Rodzicu – rozumie się przez to rodzica Dziecka lub innego prawnego opiekuna;
 • Ustawie – rozumie się przez to Ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. nr 45 poz. 235).

 

 • 4

CELE I ZADANIA ŻŁOBKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI

 1. CELE ŻŁOBKA:
 2. Stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery.
 3. Zapewnienie Dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 4. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo Dzieci.
 5. Zapewnienie właściwej opieki pielęgnacyjnej i wychowawczej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb Dzieci.
 6. Wspomaganie indywidualnego rozwoju Dziecka (poznawczy, psychofizyczny, emocjonalny, społeczny), a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
 7. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci oraz uzdolnień poprzez różne formy działalności plastyczno- technicznej oraz troski o estetykę otoczenia.
 8. Stworzenie pozytywnych relacji między:

– dziećmi

– dziećmi i personelem

– personelem a rodzicami.

 1. Kształtowanie postaw społecznych przez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości.
 2. Zapewnienie wykwalifikowanej kadry.
 3. Współpraca z rodzicami w wychowaniu Dziecka pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze: pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w żłobku (a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności).
 4. Zapewnienie wyżywienia zgodnie z normami fizjologicznymi.
 5. ZADANIA ŻŁOBKA:

1.Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych Żłobka:

 1. W czasie pobytu dziecka w Żłobku oraz w trakcie zajęć poza obiektem, opiekę nad dzieckiem sprawuje właściwy personel Żłobka, który spełnia wymagania określone w Ustawie;
 2. Na jednego opiekuna przypada 5-cioro dzieci do 1 roku życia lub 8-ro dzieci w wieku od 1 roku życia (zgodnie z przepisami Ustawy);
 3. Dziecko przyjęte do żłobka podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu;
 4. Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Ustawy, w szczególności:
 • troszczy się o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci przez zapewnianie im opieki, wyrabianie nawyków higieny życia codziennego oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych,
 • wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego- ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
 • zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
 • troszczy się o rozwój umysłowy dziecka,
 • kształtuje postawy społeczne i moralne,
 • rozwija wyobraźnię i wrażliwość estetyczną dziecka,
 • współdziała z rodzicami/ opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
 • udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
 • żłobek sprawuje funkcję opiekuńczą, pielęgnacyjną oraz dydaktyczno- wychowawczą,
 • żłobek stwarza warunki do realizowania twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej Dzieci.
 1. Żłobek realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
 2. Dobrem dziecka
 3. Potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych,
 4. Koniecznością wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka
 1. SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ:
 2. Program zabaw i zajęć w Żłobku jest ustalony przez personel placówki oraz jest przyporządkowany do wieku i rozwoju intelektualnego dziecka.
 3. Zadania personelu obejmują m.in. zapewnienie dziecku właściwej opieki, pomoc w codziennej higienie, usługi pielęgnacyjne oraz karmienie.
 4. Nauka poprzez zabawę ma na celu rozwijanie umiejętności dziecka zgodnie z jego kompetencjami. Zajęcia dydaktyczne obejmują zwłaszcza:
 • zajęcia ruchowe i muzyczne, językowe, plastyczne
 • zajęcia wyciszające
 • zajęcia manualne
 • zabawę z muzyką itp.
 1. Rozwijanie predyspozycji dziecka i przygotowanie do życia w grupie społecznej.

 

 • 5

ORGANY ŻŁOBKA

 1. Organem Żłobka jest Dyrektor Żłobka.
 2. Do zadań Dyrektora Żłobka należy:

– kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą, zdrowotną, administracyjną oraz merytoryczną Żłobka,

– reprezentowanie Żłobka na zewnątrz,

– opracowanie dokumentacji pedagogicznej – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,

– zapewnienie dzieciom oraz pracownikom merytorycznym, administracyjnym i obsługi bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Żłobku,

– ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań Rodziców,

– przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,

– sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,

– gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach, nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunów przebiegu pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentowania zajęć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,

– sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

– współpraca z Rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Żłobka,

– prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Żłobka,

– zarządzanie Żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych pracownikom Żłobka.

 • 6

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

 1. Żłobek jest placówką opiekuńczo – wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie dzieciom w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym- do 4 roku życia.
 2. Zapisy do żłobka trwają przez cały rok.
 3. Rok oświatowy jest rokiem kalendarzowym.
 4. Warunkiem przyjęcia Dziecka do żłobka jest:
 • Podpisanie umowy cywilno- prawnej (zwanej dalej Umową)
 • Złożenie karty informacyjnej Dziecka
 • Złożenie karty zapisu Dziecka do żłobka
 • Zapoznanie się ze statutem oraz regulaminem organizacyjnym żłobka
 • Niniejszy statut wraz z regulaminem porządkowym, kartą informacyjną o dziecku oraz kartą zapisu dziecka do żłobka stanowią integralną część umowy. Podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją powyższych dokumentów
 • Przestrzeganie terminowego uiszczania opłat
 1. W Żłobku sprawowana jest opieka dzienna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00 przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Do placówki przyjmowane są dzieci zdrowe oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem.
 3. Codzienną organizację pracy żłobka określa ramowy rozkład dnia, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany organizacji dnia (np. organizacja wyjścia, wycieczki, uroczystości).
 4. Usługi świadczone w Żłobku są odpłatne. Okresem rozliczeniowym za usługi jest miesiąc kalendarzowy. Płatności (czesne) w każdym roku regulowane są cennikiem usług dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Wyżej wymienione odpłatności nie obejmują wpisowego.
 5. Wysokość czesnego zostanie określona w Umowie.
 6. Opłaty za pobyt Dziecka w Żłobku pobierane są z góry do 12- go dnia każdego miesiąca. Cena za pobyt Dziecka jest stała i nie zmienia się w przypadku nieobecności Dziecka w Żłobku. Cena za wyżywienie Dziecka uzależniona jest od ilości zamówień. W przypadku nieobecności Dziecka w placówce cena za wyżywienie nie jest naliczana. Szczegółowy sposób rozliczeń precyzuje Umowa oraz Aneks do Umowy.
 7. Wyposażenie żłobka spełnia standardy bezpieczeństwa i higieny, posiada niezbędne atesty.
 8. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności:
 • Za zniszczenia ubrań powstałe w wyniku zabawy i podczas zajęć prowadzonych w Sali i na powietrzu,
 • Za rzeczy drogocenne, wartościowe.
 1. Zabrania się przynoszenia do Żłobka:
 • Ostrych, niebezpiecznych przedmiotów,
 • Zabawek składających się z małych elementów, które mogą zostać połknięte przez Dziecko.
 1. W pierwszej kolejności żłobek zapewnia, o ile to możliwe, miejsca dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci z rodziny wielodzietnych.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku dyrektor żłobka może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.
 • 7

NAUCZYCIELE, OPIEKUNOWIE I INNI PRACOWNICY ŻŁOBKA

 1. Dyrektor żłobka powierza pracę opiekunom. Liczba dzieci na jednego opiekuna nie jest większa niż ……., a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad ………….. dzieci.
 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku opiekuna jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z wymogami przepisów ustawy.
 3. Opiekunowie mają prawo do:
 • dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • ochrony zdrowia,
 • korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce,
 • korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora,
 • tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 • 8

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I OPŁATY

 1. Działalność żłobka finansowana jest z następujących źródeł:
 • opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do żłobka,
 1. Opłata stała (czesne) oraz opłata za wyżywienie są płatne miesięcznie do 12- dnia każdego miesiąca gotówką bądź przelewem na rachunek bankowy, którego numer znajduje się w Umowie jak również na stronie internetowej lub w biurze Żłobka.
 2. Jednorazowa opłata wpisowa wynosi 250 złotych i obejmuje okres 12 miesięcy. Opłata wpisowa uiszczana jest przez Rodziców. W przypadku rozwiązania Umowy opłata wpisowa nie podlega zwrotowi, wobec przeznaczenia przez Usługobiorcę kwoty opłaty wpisowej na nw. świadczenia/materiały. W razie przedłużenia umowy, kolejna opłata wpisowa wynosi 150 złotych i obejmuje okres maksymalnie 12 miesięcy.
 3. Opłatę wpisową należy uiścić w dniu podpisania Umowy. W ramach opłaty wpisowej Żłobek zapewnia:
 • Materiały plastyczne, m. in. Plastelinę, kredki, bloki, papier kolorowy,
 • Pomoce dydaktyczne i edukacyjne, m. in. Zabawki, książki,
 • Materiały higieniczne (ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, mydło hipoalergiczne, krem przeciw odparzeniom itp.)
 • Ubezpieczenie NNW
 1. Rodzice dziecka zobowiązują się do ponoszenia comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w żłobku oraz opłat za wyżywienie. Wysokość opłaty stałej (opłaty abonamentowej) w przypadku uczęszczania do Żłobka rodzeństwa, jest niższa o 10% ustalonej kwoty na każde kolejne dziecko.
 2. O zmianie wysokości opłat rodzice będą powiadamiani co najmniej z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

 

 • 9

WYŻYWIENIE

 1. Żłobek zapewnia wyżywienie.
 2. W ramach cateringu żłobek zapewnia obiad dwudaniowy. Pozostałe posiłki na które składają się I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, II podwieczorek są przygotowywane na terenie żłobka.
 3. Koszt wyżywienia pokrywany jest przez Rodziców zgodnie z aktualną stawką dzienną za wyżywienie określoną w Umowie.
 4. W razie planowej nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany powiadomić Żłobek telefonicznie najpóźniej do godziny 8.00 w danym dniu. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka Rodzicom/Opiekunom przysługuje zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności. Rozliczenie z tego tytułu nastąpi na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez zaliczenie sumy opłat za wyżywienie podczas nieobecności dziecka w żłobku na poczet czesnego za następny miesiąc bądź w przypadku rozwiązania umowy suma zostanie zwrócona w gotówce Rodzicowi w ostatnim dniu pobytu dziecka w Żłobku.
 5. Posiłki w określonych formach – dzieci 6 m-cy do 1 roku życia (słoiczki zamknięte fabrycznie lub posiłki przygotowane przez rodziców oraz mleko matki dostarczone w przeznaczonych do tego pojemnikach podpisanych imieniem i nazwiskiem dziecka oraz opatrzone datą do spożycia) mogą być przynoszone przez rodziców do placówki. Personel sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.
 • 10

ZDROWIE DZIECKA

 1. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać dziecko zdrowe. Dziecko chore nie będzie przyjmowane do żłobka. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego zawiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.
 2. W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej personel wezwie pomoc lekarską.
 3. W Żłobku nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/opiekunów prawnych, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
 4. W Żłobku nie podaje się dzieciom leków, chyba że są to leki podtrzymujące funkcje życiowe.
 • 11

 

ODBIÓR DZIECKA ZE ŻŁOBKA

 1. Do odebrania dziecka ze żłobka są upoważnione jedynie osoby wskazane w formularzu zgłoszeniowym wypełnionym i podpisanym przez Rodziców/Opiekunów dziecka po okazaniu dowodu tożsamości.
 2. Inne osoby mogą odebrać dziecko wyłącznie po uprzednim złożeniu przez Rodziców/Opiekunów pisemnego upoważnienia dla tych osób w żłobku. Upoważnienie takie może być udzielone wyłącznie osobom pełnoletnim.
 3. Nie ma możliwości telefonicznego wskazania Opiekuna odbierającego dziecko ze żłobka.
 4. Opiekunowie lub osoby upoważnione będą odbierać dziecko najpóźniej do godziny 18.00. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na opóźnienie w odbiorze dziecka personel żłobka powinien zostać o tym fakcie poinformowany.
 5. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
 6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany właściciel/dyrektor żłobka. W takiej sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami/Opiekunami dziecka.
 7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, personel Żłobka zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Rodziców/Opiekunów o zaistniałym fakcie.
 8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców/Opiekunów, personel oczekuje z dzieckiem w żłobku 1 godzinę.
 9. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji i niemożliwości skontaktowania się z Rodzicem/Opiekunem.
 10. Brak zgody jednego z rodziców na odbieranie dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone stosownym orzeczeniem sądowym.
 11. Personel nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione na terenie Placówki/Żłobka pod opieką rodziców lub osób upoważnionych do odbioru dziecka.
 12. Dziecko znajduje się pod opieką rodzica lub osób upoważnionych do odbioru:
 13. do momentu przekazania go pod opiekę opiekuna w żłobku
 14. od momentu zabrania go z grupy w żłobku,
 15. podczas organizowanych uroczystości na terenie Placówki/Żłobka w trakcie obecności Rodziców.
 • 12

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Żłobek (tj. Dyrektor oraz opiekunowie w żłobku) zapewnia dziecku:
 2. Fachową opiekę opiekuńczą i dydaktyczno-wychowawczą.
 3. Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych.
 4. Zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry.
 5. Możliwości indywidualnych spotkań rodziców z kadrą po wcześniejszym umówieniu, jak również organizowanie okresowych spotkań rodziców z kadrą jeśli wymaga tego sytuacja.
 6. Bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć,
 7. Indywidualne podejście do dziecka, dobór programu wspierającego talenty dziecka.
 8. Rodzice/Opiekunowie mają w szczególności prawo do:

– rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie,

– pomocy ze strony żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

– uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną,

– pomocy w kontaktach ze  specjalistami: fizjoterapeutą, psychologiem, logopedą,

– konsultacji indywidualnych prowadzonych z inicjatywy nauczycieli lub rodziców,

– uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny

– zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka.

 1. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej,
 • akceptacji takimi, jakimi są,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej lub zaniedbania ze strony dorosłych,
 • poszanowania godności i własności osobistej,
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

III. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez Dyrektora Żłobka w szczególności, gdy:

 1. rodzice nie przestrzegają postanowień obowiązującego w Żłobku statutu i obowiązujących w placówce regulaminów;
 2. rodzice zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci;
 3. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
 4. rodzic dziecka będący uczestnikiem Projektu został skreślony z listy uczestników Projektu,
 5. dziecko jest nieobecne w Żłobku nieprzerwanie przez okres 45 dni,
 6. umowa o świadczenie usług opieki uległa rozwiązaniu lub wygasła. Zakończenie świadczenia usługi następuje w przypadkach przewidzianych umową.
 7. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka doręcza się rodzicom w formie pisemnej.
 8. RODZICE MAJĄ OBOWIĄZEK
 9. Udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie,
 10. Regularnego kontaktowania się z personelem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 11. Zapewnienia bezpieczeństw dziecka w drodze do i ze żłobka do domu,
 12. Przyprowadzania do Żłobka dziecka zdrowego,
 13. Terminowo uiszczać opłaty,
 14. Natychmiast odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka,
 15. Na czas pobytu w Żłobku Rodzic/Opiekun zobowiązany jest wyposażyć dziecko w (podpisane):
 16. – butelkę do karmienia – jeśli dziecko jest karmione butelką (podpisaną)
 17. – butelkę do picia – jeśli pije napoje z butelki (podpisaną)
 18. – obuwie na zmianę zapinane na rzepy lub zatrzask
 19. – piżamę
 20. – odzież na zmianę
 21. – pampersy
 22. – komplet pościeli
 23. – kubek, szczoteczkę i pastę do zębów – (podpisane)
 24. – smoczek + zawieszka – jeżeli dziecko korzysta ze smoczka (podpisane)
 25. – śliniaczek (najlepiej foliowy) (podpisane)

 

 • 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Żłobka.
 2. Zmian w statucie dokonuje organ prowadzący żłobek.
 3. Żłobek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Niniejszy statut wraz z Regulaminem Organizacyjnym stanowi podstawę działalności Żłobka
 5. Aktualne informacje i ogłoszenia będą umieszczane w placówce na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej.
 6. Prowadzenie żłobka ma charakter działalności opiekuńczo –wychowawczej.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3.
 8. Żłobek podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Gnojnik.

REGULAMIN

Niepublicznego Żłobka DELFINEK

 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Żłobku- rozumie się przez to Niepubliczny Żłobek DELFINEK, 32-864 Gnojnik 611,
 • Siedzibie Żłobka- rozumie się przez to adres 32-864 Gnojnik 611,
 • Dziecku- rozumie się przez to dziecko uczęszczające do Żłobka,
 • Umowie- rozumie się przez to umowę o świadczenie usługi opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej zawartej między Rodzicami/ Opiekunami prawnymi Dziecka a Właścicielem Żłobka,
 • Rodzicu- rozumie się przez to rodzica Dziecka lub innego Opiekuna prawnego dziecka.
 1. Niepubliczny Żłobek DELFINEK jest jednostką niepubliczną prowadzoną przez Sylwię Sikorę Centrum Terapii Delfin Niepubliczny Żłobek DELFINEK Niepubliczne Przedszkole DELFINEK z Oddziałem Integracyjnym Gabinet Psychologiczno-Psychoterapeutyczny, posługującą się skrótem Sylwia Sikora Centrum Terapii Delfin Niepubliczny Żłobek DELFINEK Niepubliczne Przedszkole DELFINEK, NIP: 869-189-01-00
 2. Żłobek zajmuje się opieką wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 roku życia.
 3. Korzystanie z usług Żłobka jest odpłatne. Wysokość oraz sposób regulowania odpłatności określa założyciel placówki i określony jest w Umowie podpisanej przez obie strony.
 4. W Żłobku zatrudniane są wykwalifikowane opiekunki – zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. nr 45 poz. 235), oraz dyrektor sprawujący jednocześnie funkcję opiekuna.
 5. Głównymi zadaniami Żłobka są:
 • Opieka nad Dzieckiem i wspieranie jego prawidłowego rozwoju;
 • Stymulowanie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi;
 • Ukierunkowanie Dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym;
 • Wykształcenie prawidłowych nawyków i zachowań u Dziecka, nauka i utrwalanie zwrotów grzecznościowych, nauka i kształtowanie właściwych postaw współżycia w grupie rówieśników oraz wobec osób dorosłych;
 • Zapewnienie Dziecku bezpieczeństwa, zaspokojenie potrzeby miłości, ciepła, akceptacji i zrozumienia.
 1. Żłobek otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Żłobek daje możliwość pozostawienia Dziecka po godzinach wskazanych w punkcie 7., po uprzednim uzgodnieniu z personelem oraz za dodatkową opłatą wskazaną w Umowie.
 3. Dziecko może przebywać w Żłobku nie dłużej niż 10 godzin dziennie.
 4. Zapisy do Żłobka prowadzone są przez cały rok.
 5. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Dziecka w danym dniu, personel Żłobka może odmówić przyjęcia Dziecka.
 6. Jeżeli objawy chorobowe u Dziecka pojawiają się w trakcie pobytu Dziecka w Żłobku, personel zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Rodziców o tym fakcie. Rodzice po otrzymaniu informacji o chorobie Dziecka zobowiązani są do jego jak najszybszego odebrania (do 2 godzin). W razie pogarszającego się stanu zdrowia Dziecka, personel w trosce o jego zdrowie zobowiązany jest do wezwania lekarza w celu zbadania i oceny stanu zdrowia Dziecka. Koszty konsultacji lekarskiej ponosi Rodzic Dziecka.
 7. Po przebytej chorobie Dziecka, Rodzic ma obowiązek okazać zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż Dziecko jest zdrowe. W przypadku nieokazania stosownego zaświadczenia lekarskiego personel Żłobka może odmówić przyjęcia Dziecka w danym dniu.
 8. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego powiadomienia personelu Żłobka o chorobie zakaźnej Dziecka.
 9. W Żłobku nie wolno podawać Dzieciom żadnych leków, z wyjątkiem leków podtrzymujących funkcje życiowe.
 10. Żłobek oferuje całodzienne wyżywienie dla Dzieci (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, drugi podwieczorek). Posiłki są dostosowywane do indywidualnych potrzeb i wieku Dziecka. Istnieje również możliwość pozostawienia przez Rodziców posiłków dla Dzieci (owoce, posiłki w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach) oraz mleka matki.
 11. Warunkiem zapisania oraz przebywania Dziecka w Żłobku jest:
 • Wypełnienie Karty Zapisu oraz Karty Informacyjnej Dziecka;
 • Podpisanie Umowy;
 • Wpłacenie bezzwrotnej opłaty wpisowej;
 • Terminowe i systematyczne dokonywanie wpłat (do 12- go dnia każdego miesiąca z góry, przy czym opłata czesnego jest stała i nie podlega zwrotowi);
 • Postępowanie zgodnie z zapisami Umowy, Regulaminu Żłobka, Statutu Żłobka.
 1. Przyjęcie Dziecka do Żłobka jest równoznaczne z akceptacją przez Rodziców/Opiekunów warunków Umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu Dziecka w Żłobku, wysokości i zasad odpłatności, i następuje po jej podpisaniu przez Rodzica/Opiekuna.
 2. Formularz zgłoszeniowy dziecka Rodzice zobowiązani są wypełniać wiarygodnie, zgodnie ze stanem faktycznym.
 3. W ramach opłaty wpisowej Żłobek gwarantuje:
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Materiały plastyczne i inne, wykorzystywanie do zajęć z dziećmi,
 • Materiały higieniczne,
 • Napoje (herbatka, woda mineralna),
 • Suchy prowiant (herbatniki, biszkopty, krakersy).
 1. Po przyjęciu Dziecko pozostaje pod opieką personelu Żłobka do momentu jego odebrania przez Rodziców. W przypadku odbioru Dziecka przez inną osobę dorosłą, konieczne jest uprzednie sporządzenie przez Rodzica pisemnego upoważnienia wskazującego dane osoby uprawnionej do odbioru Dziecka.
 2. Dzieci nie będą wydawane Rodzicom będącym w stanie nietrzeźwym oraz osobom niepełnoletnim.
 3. Brak zgody jednego z rodziców na odbieranie dziecka przez drugiego z rodziców musi być poświadczone stosownym orzeczeniem sądowym.
 4. Za nieodebranie Dziecka do godziny 18:00 obciąża się Rodziców dodatkową opłatą w kwocie określonej w Umowie.
 5. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego powiadamiania personelu o każdej planowanej nieobecności Dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w przypadku choroby w pierwszy dzień nieobecności.
 6. W przypadku nieobecności Dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
 7. Nieobecność Dziecka w Żłobku nie zwalnia Rodziców od obowiązku uiszczenia opłaty stałej (czesnego), która jest bezzwrotna.
 8. Dzieci łączone są w grupy. Jako kryterium doboru brane są pod uwagę: wiek, stopień samodzielności i potrzeby rozwojowe Dziecka.
 9. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry, do której należą opiekunki. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój, dobre samopoczucie oraz higienę Dzieci.
 10. Rodzice informowani są przez personel o wszelkich niepokojących objawach niedomagania zdrowotnego lub zachowania się Dziecka.
 11. W trosce o bezpieczeństwo dzieci, drzwi do Żłobka są zamykane.
 12. Zmiany adresowe, dane kontaktowe, informacje o stanie zdrowia Dziecka powinny być na bieżąco aktualizowane.
 13. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, ustalony z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
 14. Rodzice zobowiązani są do pozostawienia w Żłobku wyprawki dla Dziecka. Spis rzeczy wchodzących w skład wyprawki Rodzice otrzymują w formie pisemnej w dniu podpisania Umowy. Spis dostępny jest również na stronie internetowej Żłobka.
 15. Informacje dla Rodziców:
 • W trosce o dobro Dziecka Rodzice są proszeni o kierowanie uwag i propozycji do personelu placówki oraz o zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczanych na tablicy ogłoszeń w Żłobku lub stronie internetowej placówki.
 • Rodzice zobowiązani są do przekazania personelowi jak największej wiedzy na temat przyzwyczajeń, upodobań i rozwoju Dziecka.
 • Rodzice wyrażają zgodę na objęcie Dziecka czułością (przytulanie, ucałowanie w policzek lub czoło) w przypadku, gdy Dziecko tego potrzebuje.
 • Rodzice wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć Dziecka na stronie internetowej Żłobka i w mediach społecznościowych (Facebook), wyłącznie do celów promocyjnych. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta
 • Rodzice wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć z dni otwartych z własnym wizerunkiem na stronie internetowej Żłobka i w mediach społecznościowych (Facebook), wyłącznie do celów promocyjnych. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta
 • O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do Żłobka Rodzice powinni poinformować na piśmie Właściciela Żłobka, z zachowaniem terminów przewidzianych w Umowie.
 1. Za całokształt działalności Żłobka odpowiedzialność ponosi podmiot prowadzący Żłobek. W związku z tym założyciel placówki uprawniony jest do wydawania zarządzeń porządkowych w sprawach związanych z działalnością placówki (zgodnie z obowiązującymi przepisami), a nieujętych w niniejszym Regulaminie. Za działalność, organizację pracy, opiekę, wychowanie i bezpieczeństwo dzieci odpowiedzialność ponosi dyrektor i opiekunki.
 2. Podmiot prowadzący Żłobek po konsultacji z kadrą pedagogiczną zastrzega prawo do usunięcia z placówki Dziecka stwarzającego zagrożenie dla niego samego lub otoczenia. Skreślenie z listy nastąpi po trzykrotnym, odnotowanym ostrzeżeniu Rodziców o zachowaniu Dziecka stwarzającym ryzyko zagrożenia dla niego samego lub otoczenia. Od decyzji ww. podmiotu nie przysługuje odwołanie.

Każdy Rodzic zobowiązany jest do zaakceptowania, podpisania i przestrzegania niniejszego Regulaminu.

…………………………………………………………………                  ……………………………………………………………

Data i podpis Właściciela Żłobka                                   Data i podpis Rodzica/ Opiekuna